• Ma-Vrij : 8.00 tot 18.00 en Zat: 9:00 - 13:00

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOUTUM INTERIEURBOUW

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17210277

 

 

Artikel 1. DEFINITIES

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Van Houtum Interieurbouw, verder genoemd Van Houtum Interieurbouw. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.vanhoutuminterieurbouw.nl, worden bij iedere offerte / opdrachtbevestiging overhandigd en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Van Houtum Interieurbouw niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Van Houtum Interieurbouw is bevestigd;
 4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Van Houtum Interieurbouw ter kennis heeft gebracht en Van Houtum Interieurbouw alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 2. OFFERTE

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Van Houtum Interieurbouw de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Van Houtum Interieurbouw er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
 2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Van Houtum Interieurbouw desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht;
 3. In prijsbladen, offertes, internet en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Van Houtum Interieurbouw niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);
 4. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden;
 5. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en Van Houtum Interieurbouw zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;
 6. Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor

het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk;

 1. Op basis van nacalculatie: Installatie/montage/realisatie en facturatie vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren / nacalculatie;
 2. In de schriftelijke offerte wordt verder aangegeven:
 3. De plaats en een omschrijving van het werk;
 4. Volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen,

ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

 1. Het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn

waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;

 1. Of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met

welke;

 1. Onvoorziene kosten zoals afvoer afval, parkeerkosten,

montage extra onderdelen, enzovoort;

 1. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Van Houtum Interieurbouw in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;
 2. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Van Houtum Interieurbouw zelf, dan wel in haar opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Van Houtum Interieurbouw. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Van Houtum Interieurbouw naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Van Houtum Interieurbouw gedaan verzoek franco aan haar te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Van Houtum Interieurbouw gerechtigd een boete van € 1.000,00 per overtreding in rekening te brengen.

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Van Houtum Interieurbouw de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;
 2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Van Houtum Interieurbouw bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van (op)levering komt door een wijziging te vervallen;
 3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Van Houtum Interieurbouw als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen.

 

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Van Houtum Interieurbouw zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Van Houtum Interieurbouw de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat Van Houtum Interieurbouw tijdig kan beschikken over:
 2. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). Wanneer de wederpartij aan Van Houtum Interieurbouw de opdracht geeft tot het aanvragen van een bouwvergunning zal Van Houtum Interieurbouw deze aanvraag (laten) uitvoeren en is de wederpartij de overeengekomen kosten verschuldigd ongeacht of de vergunning wel of niet verleend wordt. De legeskosten zijn voor rekening van de wederpartij;
 3. (Toegang tot) het pand, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werkklaar en schoon te zijn. Mocht Van Houtum Interieurbouw bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Van Houtum Interieurbouw gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel;
 4. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
 5. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
 6. De door Van Houtum Interieurbouw benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;

Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:

 1. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van Houtum Interieurbouw het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Houtum Interieurbouw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Houtum Interieurbouw worden verstrekt;
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Van Houtum Interieurbouw de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Van Houtum Interieurbouw gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden op te schorten;
 5. Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken alsmede de montagekosten;
 6. Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorgdragen voor afvoer;
 7. Van Houtum Interieurbouw draagt zorg voor de afdracht en inhouding van belastingen, premies en/of heffingen voor zover deze betreffen de door haar verrichte werkzaamheden en levering van goederen en diensten. Van Houtum Interieurbouw draagt geen enkele andere verantwoordelijkheid ter zake en is niet aansprakelijk voor betaling van enig andere premie, belasting en/of heffing. Deze belastingen, premies en/of heffingen komen geheel voor rekening van de wederpartij, die Van Houtum Interieurbouw vrijwaart voor aanspraken van derden te dier zake (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot aanspraken en verplichtingen uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid).

 

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

 1. De in de opdrachtbevestiging genoemde / overeengekomen (op)levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Van Houtum Interieurbouw schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;
 2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Van Houtum Interieurbouw kan worden toegerekend;

– wederpartij jegens Van Houtum Interieurbouw tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat wederpartij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij Van Houtum Interieurbouw niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

 

Artikel 6. PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Van Houtum Interieurbouw in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Van Houtum Interieurbouw gerechtigd deze prijswijziging(en) door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
 3. Van Houtum Interieurbouw is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden sprake is van onvoorziene omstandigheden, blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Van Houtum Interieurbouw, dat in redelijkheid niet van Van Houtum Interieurbouw mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Van Houtum Interieurbouw zal de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen waarbij Van Houtum Interieurbouw daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 7. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
 2. Facturatie kan geschieden op basis van een voorschotfactuur (30% bij opdracht), eventueel met tussenfactuur bij aanvang werkzaamheden (30%) en montage (30%) en een eindfactuur (10%) bij oplevering, zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
 3. De hoogte van het voorschot bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon, dient eerst te zijn voldaan waarna Van Houtum Interieurbouw met de plaatsing zal aanvangen, tenzij anders is overeengekomen;
 4. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Van Houtum Interieurbouw alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0 % per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
 5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW).

 

Artikel 8. ANNULERING

 1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order zijn alle door Van Houtum Interieurbouw ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Van Houtum Interieurbouw ten gevolge van de annulering geleden schade;
 2. Annulering van een speciale bestelling / maatwerk of nadat Van Houtum Interieurbouw met uitvoering van de order is begonnen, is niet mogelijk.

 

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Van Houtum Interieurbouw geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Van Houtum Interieurbouw totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
 2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Van Houtum Interieurbouw zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
 4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
 5. Voor het geval dat Van Houtum Interieurbouw haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Van Houtum Interieurbouw of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van Houtum Interieurbouw zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;
 6. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Van Houtum Interieurbouw te leveren. Hij is eveneens verplicht Van Houtum Interieurbouw op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Van Houtum Interieurbouw om dit pandrecht tot stand te brengen.

 

Artikel 10. RECLAMES EN GARANTIE

 1. Van Houtum Interieurbouw garandeert dat voor alle door Van Houtum Interieurbouw geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant / leverancier. Van Houtum Interieurbouw garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;
 2. Geeft een fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Van Houtum Interieurbouw eveneens geen garantie verstrekt;
 3. Verkeert de fabrikant in staat van faillissement, dan komt de fabrieksgarantie te vervallen;
 4. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Van Houtum Interieurbouw in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door hem uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 6 maanden. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst 3 maanden;
 5. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;
 6. Wanneer de wederpartij de tekening en/of de materialen ter beschikking stelt of Van Houtum Interieurbouw op verzoek van de wederpartij met gebruikte materialen werkt, wordt geen garantie verstrekt;
 7. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Van Houtum Interieurbouw. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Van Houtum Interieurbouw in staat is adequaat te reageren. Van Houtum Interieurbouw zal wederpartij binnen achttien werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
 8. Indien een klacht gegrond is, zal Van Houtum Interieurbouw de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
 9. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van Houtum Interieurbouw te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
 10. Reclame is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Van Houtum Interieurbouw;

– nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuurproducten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd;

– monsters van natuurproducten moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn;

– wederpartij niet aan zijn/haar verplichtingen jegens Van Houtum Interieurbouw (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van Van Houtum Interieurbouw door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

– wanneer de wederpartij een bouwtekening heeft aangeleverd en er fouten blijken in de constructie en/of samenstelling van de bouwtekening.

 

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Van Houtum Interieurbouw is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden.

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

Van Houtum Interieurbouw hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;

 1. Voorts is Van Houtum Interieurbouw bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Houtum Interieurbouw op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Houtum Interieurbouw de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 3. Van Houtum Interieurbouw behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. RISICO OVERGANG en KEURING

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;
 2. Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de materialen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan Van Houtum Interieurbouw in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen.

 

Artikel 13. OPNEMING / OPLEVERING EN GOEDKEURING

 1. De opneming / oplevering vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Van Houtum Interieurbouw en strekt ertoe, te constateren of Van Houtum Interieurbouw aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan;
 2. Nadat het werk is opgeleverd, wordt door wederpartij aan Van Houtum Interieurbouw binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn;
 3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;
 4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

 

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Van Houtum Interieurbouw is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
 2. Van Houtum Interieurbouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 3. De aansprakelijkheid van Van Houtum Interieurbouw voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Van Houtum Interieurbouw in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Van Houtum Interieurbouw om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 4. Wederpartij dient Van Houtum Interieurbouw altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 5. Van Houtum Interieurbouw is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 15. OVERMACHT

 1. Ingeval van overmacht is Van Houtum Interieurbouw gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.
 2. Onder “overmacht” aan de zijde van Van Houtum Interieurbouw wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Van Houtum Interieurbouw tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Van Houtum Interieurbouw, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;
 3. Van Houtum Interieurbouw kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Van Houtum Interieurbouw.

 

Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

PRIVACYBELEID

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoons- gegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Van Houtum Interieurbouw bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
 4. Van Houtum Interieurbouw verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Van Houtum Interieurbouw wettelijk verplicht is te bewaren. Van Houtum Interieurbouw is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Van Houtum Interieurbouw wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Van Houtum Interieurbouw is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Van Houtum Interieurbouw. Van Houtum Interieurbouw mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

 1. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van Van Houtum Interieurbouw is de plaats waar wederpartij aan zijn/haar verplichtingen jegens Van Houtum Interieurbouw moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Van Houtum Interieurbouw is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Van Houtum Interieurbouw gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
 4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
 5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd in oktober 2019 bij de Kamer van Koophandel.

Contact ons voor een vrijblijvende afspraak

App met ons